WHISTLEBLOWING – SYSTÉMY OZNÁMENÍ MOŽNÉHO PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ

Společnost OK KLIENT a.s., IČO: 29185114 v souladu s ust. § 9 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále „ZOO“) a souvisejícími právními předpisy uveřejňuje informace o způsobu, jakým mohou zaměstnanci Společnosti a další níže uvedené oprávněné osoby (dále „Oznamovatel“) podat oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít ve Společnosti, nebo u třetí osoby, se kterou Oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti pro Společnost, prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti a prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému provozovaného Ministerstvem Spravedlnosti a Finančním analytickým úřadem.

I)               JAKÉ PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ JE MOŽNÉ OZNÁMIT

Dle ZOO je možné oznámit Společnosti nebo příslušnému státnímu orgánu protiprávní jednání, které:

a)              má znaky trestného činu;

b)             má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,

c)              porušuje ZOO;

d)             porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:

1.        finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,

2.         daně z příjmů právnických osob,

3.        předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

4.        ochrany spotřebitele,

5.        souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,

6.        bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

7.        ochrany životního prostředí,

8.        bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,

9.        radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

10.      hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,

11.      ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

12.      ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,

13.      ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo

14.      fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

 

II)              KDO JE OPRÁVNĚN OZNÁMENÍ PODAT (OZNAMOVATEL)

 

Dle ZOO může oznámení podat:

a)       člen představenstva a člen dozorčí rady,

b)       akcionář Společnosti,

c)       zaměstnanec Společnosti vykonávající práci na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti,

d)       vázaný zástupce a doplňkový pojišťovací zprostředkovatel Společnosti (pokud je fyzickou osobou),

e)       pracovník (zaměstnanec, člen statutárního orgánu) vázaného zástupce nebo doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele Společnosti,

f)        třetí osoba, na kterou byla delegována určitá činnost Společnosti (pokud je fyzickou osobou), nebo pracovník či jiný zástupce třetí osoby, na kterou byla delegována určitá činnost Společnosti, nebo třetí osoba či její pracovník, který Společnosti na základě smlouvy poskytuje dodávky, služby, stavební práce nebo jiného obdobné plnění (dodavatel

g)       osoba vykonávají u Společnosti dobrovolnickou činnost, odbornou praxi či stáž,           

h)       uchazeč či zájemce o činnost dle písm. a) až g) [1].

 

 

III)            JAK LZE OZNÁMENÍ SPOLEČNOSTI PODAT

Oznamovatel může oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti podat písemně nebo ústně tzv. příslušné osobě: Mgr. Lenka Suchá, LL. M. (dále „Příslušná osoba“)

Oznámení lze podat následujícími způsoby:

Osobně po předchozím sjednání schůzky e-mailem nebo telefonicky na tel. č.: +420 604 499 118

E-mailem na adresu: [whistleblowing@okklient.cz]

 V listinné podobě nebo osobně k rukám příslušné osoby na adresu Společnosti: Jihlavská 796/7a, 625 00 Brno. Oznámení v listinné podobě musí být doručeno na uvedenou adresu v uzavřené obálce současně s označením „NEOTVÍRAT – OZNAMOVATEL – k rukám Mgr. Lenky Suché“.

 

Na žádost Oznamovatele přijme Příslušná osoba oznámení osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to Oznamovatel požádal.

 

IV)            VNĚJŠÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

Ministerstvo spravedlnosti

Oznámení o možném protiprávním jednání ve smyslu ZOO je možné podat rovněž prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému provozovaného Ministerstvem spravedlnosti, který je přístupný na internetových stránkách https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

 

Finanční analytický úřad (dále „FAÚ“)

V případně protiprávního jednání spočívajícího v porušení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZAML“) se oznámení podává prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému vedeného FAÚ. Kontakty pro podání oznámení jsou dostupné na internetových stránkách FAÚ https://fau.gov.cz/kontakty.

Oznámení o porušení ZAML nelze podat prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstvu spravedlnosti a přijímá je výlučně FAÚ.

 

 

V)             OSTATNÍ INFORMACE

Podrobnější informace o způsobu podání a vyřizování oznámení o možném protiprávním jednání ve smyslu ZOO prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti, ochraně, právech a povinnostech oznamovatele a dalších osob jsou obsaženy ve vnitřním předpisu Společnosti „WHISTLEBLOWING - systémy oznámení možného protiprávního jednání“, případně se lze s dotazy obrátit na Ministerstvo spravedlnosti, které poskytuje metodickou, poradenskou a jinou odbornou pomoc v oblasti ZOO: https://oznamovatel.justice.cz/.

 

V Brně, dne 1. 8. 2023


 

[1] Společnost nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle ust. § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) ZOO.