Zpracování osobních údajů

Poučení subjektu údajů – informace dle čl. 13 GDPR

 

Společnost OK KLIENT a. s., se sídlem Mánesova 3014/16, 612 00 Brno, IČO: 291 85 114, spisová značka B 5944 vedená u Krajského soudu v Brně jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své klienty – fyzické osoby a dále fyzické osoby zastupující právnické osoby (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:

 

 • Osobní údaje v rozsahu nezbytném pro „Činnost“ Správce - zprostředkování pojistné smlouvy, spotřebitelského úvěru, doplňkového penzijního spoření nebo jiného finančního produktu či poskytování investičních služeb investičním zprostředkovatelem (identifikační údaje, kontaktní údaje, další osobní údaje dle konkrétního finančního produktu) předané Subjektem údajů, budou Správcem zpracovávány za účelem jeho Činnosti a následné správy smlouvy, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění smlouvy se Subjektem údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících zprostředkování pojištění, spotřebitelského úvěru, doplňkového penzijního spoření a jiných finančních produktů, poskytování investičních služeb investičním zprostředkovatelem dále především zákonné povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele, vedením účetnictví, správy daní, archivaci dokumentů. Titulem pro zpracování osobních údajů zvláštní kategorie (zdravotní stav) je dobrovolný souhlas Subjektu údajů. To platí i pro marketingové účely.
 • Pokud je zpracování založeno na oprávněných zájmech Správce, jedná se o zpracování za účelem vedení soudních sporů, správních či obdobných řízení případně vymáhání pohledávek.
 • Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran, což je nezbytné pro zprostředkování pojištění nebo jiného finančního produktu vč. její následné správy a uplatňování nároků z této smlouvy, což by bez poskytnutí předmětných osobních údajů nebylo možné.
 • Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovávány po dobu platnosti zprostředkované smlouvy či její správy Správcem a po dobu běhu promlčecí lhůty na plnění ze smlouvy (max. 10 let) od jejího ukončení či ode dne ukončení správy, dále po dobu udělení souhlasu Subjektu údajů se zpracováním, pokud byl souhlas udělen, dále po dobu existence právní povinnosti, která se na Správce vztahuje (finanční správa, dozorový orgán, archivační předpisy) či pro účely oprávněných zájmů Správce (soudní spor). Správce zpracovává osobní údaje výhradně pro vymezené účely v souladu s existujícím právním titulem pro zpracování.
 • Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely Činnosti Správce poskytnuty subjektům provozujícím na území ČR pojišťovací nebo zajišťovací činnost, bankovní služby, stavební spoření, doplňkové penzijní spoření, spotřebitelské úvěry, investiční služby a dalším finančním institucím ve smluvním vztahu se Správcem, podřízeným pojišťovacím zprostředkovatelům a vázaným zástupcům Správce, oprávněným zaměstnancům Správce a dále osobám, které Správci poskytují IT, právní, účetní a poradenské služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy a smluvními závazky. Osobní údaje dále mohou být rovněž poskytnuty dle zákona orgánům činným v trestním řízení, soudům, ČNB, správci daně, finanční správě, exekutorům či insolvenčním správcům, ČKP a jiným orgánům veřejné moci. Se souhlasem Subjektu údajů mohou být poskytnuty i členům OK HOLDING.
 • Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.
 • Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (tel: +420 234 665 111, postauoou.cz) má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
 • Subjekt údajů má právo odvolat kdykoliv udělený souhlas se zpracováním svých osobních údajů či výslovný souhlas se zpracováním zvláštní kategorie osobních údajů, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 • Kontaktní údaje Správce pro zpracování osobních údajů jsou:
 1. Mgr. Lenka Suchá, LL. M., 604 499 118, gdpr@okklient.cz
 2. Ing. David Sedláček, 605 834 065, gdpr@okklient.cz
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.

   

V Brně, dne 24. 5. 2018

Tento dokument ke stažení ve formátu PDF zde.

Pro odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů vyplňte a odešlete formulář na této stránce.