Poskytujeme chytré aplikace pro větší efektivitu finančních poradců a více možností pro vaše klienty

více o nás

 

Prohlášení společnosti OK KLIENT a.s. jako samostatného zprostředkovatele dle zákona o distribuci pojištění a zajištění k Rozhodnutí Národní banky Slovenska o odnětí povolení k pojišťovací činnosti pojišťovně NOVIS


Národní banka Slovenska vydala dne 1. 6. 2023 rozhodnutí o odnětí povolení k pojišťovací činnosti slovenské pojišťovně NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s., IČO: 47251301, se sídlem Nám. Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava, Slovensko (dále jen „Pojišťovna NOVIS“). Toto rozhodnutí je v právní moci od 5. 6. 2023. Národní banka Slovenska uložila Pojišťovně NOVIS v této souvislosti také zákaz volného nakládání s majetkem nad rámec obvyklého hospodaření.


Od právní moci rozhodnutí nemůže Pojišťovna NOVIS ani prostřednictvím své české pobočky NOVIS Pojišťovna, odštěpný závod Česká republika, IČO: 03387623, vykonávat pojistnou činnost včetně uzavírání nových pojistných smluv, vyjma činností, které jsou nevyhnutelné k úhradě jejích pohledávek a závazků.


Skutečnost, že bylo Pojišťovně NOVIS odňato povolení k pojišťovací činnosti, nemá vliv na platnost pojistných smluv uzavřených do 1. 6. 2023. Pokud jste tedy pojistníkem na smlouvě uzavřené s Pojišťovnou NOVIS do 31. 5. 2023, nic se pro Vás nemění. V takovém případě kontaktujte vašeho finančního poradce, který s Vámi Vaši smlouvu projde a vysvětlí Vám všechny podrobnosti.


OK KLIENT a.s. na tomto místě upozorňuje na to, že případné předčasné ukončení smlouvy s Pojišťovnou NOVIS by mohlo znamenat pro klienty náklady spočívající v sankcích za předčasné ukončení, krácení pojistného plnění, apod. Proto prosím nepřistupujte k nerozvážnému ukončování smluv.


V případě, kdy je životní pojištění zrušeno předčasně u klienta, který si ze základu daně odečítá zaplacené pojistné na životní pojištění, vzniká mu povinnost dodanit všechny daňové výhody, které byly uplatněny v předešlých 10 letech.


Odnětí povolení k pojišťovací činnosti nemá podle Pojišťovny NOVIS vliv ani na příspěvky na životní pojištění poskytované zaměstnavatelem. Jste-li zaměstnavatelem a přispíváte svým zaměstnancům na životní pojištění uzavřené u Pojišťovny NOVIS, nic se pro Vás nemění a tyto náklady jsou pro Vás dále daňově uznatelné.


Klienti, kteří mají uzavřenou pojistnou smlouvu v Pojišťovnou NOVIS, se mohou kromě svých finančních poradců se svými dotazy obrátit také na Národní banku Slovenska jakožto příslušný domovský orgán dohledu. Kontaktní údaje lze nalézt pod odkazem: NBS - Narodná Banka Slovenska (externí odkaz): info@nbs.sk.

 

Broker pool

Uvědomujeme si, že základním předpokladem poskytování perfektních služeb klientům je odborně zdatný tým finančních profesionálů. Proto poskytujeme poradcům služby a servis, kde finanční poradci rozvíjí své znalosti i dovednosti a využívají poradenské nástroje, které zjednodušují a zkvalitňují jejich práci s klienty. 

Jsme
členem

Sledujte nás
na sociálních sítích