Soubory cookies nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookies. Způsob zpracování cookies můžete změnit v nastaveních internetového prohlížeče.

Přihlášení do interní sekce

Představení produktu: DRFG AIF Real Estate Fund

Představení produktu: DRFG AIF Real Estate Fund

DRFG AIF Real Estate Fund je speciální nemovitostní fond registrovaný v Lichtenštejnsku (ISIN: LI0294389098). AIF v názvu nám říká, že se nejedná o standardní podílový fond dle evropské směrnice UCITS, ale o alternativní fond dle směrnice AIFMD. V česku se používá pojem speciální fond. Do této kategorie spadají všechny nemovitostní fondy.

V ČR funguje aktuálně šest retailových korunových nemovitostních fondů otevřených veřejnosti. Fond DRFG je z nich druhý nejmladší, ale zatím vykazuje nejvyšší roční výnosy. Po necelých dvou letech fungování se čisté jmění fondu (NAV) přehouplo přes 1 miliardu korun.

Investiční strategie fondu

Fond investuje do komerčních nemovitostí v ČR. Zejména kupuje retailové parky a jiné obchodní prostory, menší část portfolia tvoří i administrativní budovy. Za účelem vyšší rentability nájmu nekupuje nemovitosti primárně v Praze, ale spíše v regionálních městech (2 z 11 nemovitostí v majetku fondu jsou v Praze).


Majetkem fondu nejsou přímo nemovitosti, ale účelově zřízené nemovitostní společnosti (tzv. SPV), které spravují a pronajímají jednotlivé nemovitosti. Nemovitostní fondy to tak běžně dělají za účelem daňové optimalizace. Nevýhodou je nižší transparentnost. Samotné účetnictví fondu je velmi průhledné, ovšem do účetnictví jednotlivých firem v majetku fondu už nikdo moc nevidí, tam se dá teoreticky ledacos schovat.

Rizikový profil fondu

SRRI fondu je 5, ale vzhledme k nízké volatilitě by tato klasifikace měla být brzy snížena na 2 max. 3. Úvěrové zatížení (LTV) fondu je 42 %, což je celkem rozumný poměr cizího kapitálu. Fond je vedený v korunách. Ovšem u některých nemovitostí inkasuje nájemné v eurech a váznou na nich také hypotéky v eurech. U těchto nemovitostí pak fond zajišťuje měnové riziko do korun. Riziko likvidity řeší samotný zákonný požadavek na držení minimálně 20 % vlastního kapitálu fondu v likvidních aktivech. Fond nyní drží v hotovosti zhruba 30 % vlastního kapitálu.

Manažer, poplatky a další důležité informace

Portfolio manažerem fondu je Josef Eim. Správu a administraci fondu zajišťuje lichtenštejnská společnost CAIAC Fund Management AG. Depozitářem fondu je lichtenštejnská banka NEUE BANK AG.


Vstupní poplatek fondu je 5 %. Poplatek za správu, administraci a depozitáře činí 0,7 % p.a. Vedle toho si správce může účtovat 10 % výkonnostní odměnu ze zisku, ale pro rok 2017 se jí zřekl. Celková roční nákladovost TER fondu za rok 2016 byla 1,74 %. Nutno však dodat, že se jedná pouze o náklady na úrovni fondu, nejsou zahrnuty náklady jednotlivých SPV.


Investici lze zprostředkovat přes obchodníka s cennými papíry EFEKTA.

Vývoj hodnoty podílových listů fondu

tab fond 2018

 

Autor: Jan Traxler, investiční analytik OK KLIENT a.s.

_ _ _

OK KLIENT a.s., IČO: 29185114 se sídlem: Mánesova 3014/16, Královo Pole, 612 00 Brno (dále jen „Společnost“) je investičním zprostředkovatelem ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („ZPKT“), a jako taková podléhá dozoru České národní banky, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz. Společnost může poskytovat investiční služby přijímání a předávání pokynů a investiční poradenství týkající se investičních cenných papírů a cenných papírů kolektivního investování. Veškeré informace týkající se investičních nástrojů pocházejí nebo jsou založeny na zdrojích, které Společnost považuje za důvěryhodné. Tato zpráva, pokud není výslovně uvedeno jinak, není investiční radou ve smyslu ust. § 4 odst. 5 ZPKT či investičním doporučením, analýzou investičních příležitostí nebo podobným obecným doporučením týkajícím se obchodování s investičními nástroji dle vyhlášky č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučení, ve znění pozdějších předpisů. Informace obsažené v této zprávě nepředstavují veřejnou nabídku investičních nástrojů ve smyslu ust. § 34 a násl. ZPKT ani jakoukoli jinou nabídku či výzvu vůči veřejnosti k nákupu, úpisu, prodeji či jiné dispozici s investičními nástroji. Informace zde uvedené nelze mechanicky použít k nákupům či prodejům investičních nástrojů. Využije-li investor některou informaci pro nákup, prodej nebo jinu dispozici s investičním nástrojem, činí tak výhradně na základě vlastního rozhodnutí a musí si být vědom toho, že Společnost v žádném případě neodpovídá za ztráty či škody vyplývající z těchto transakcí.

Investiční nástroje zmíněné v této zprávě nemusí být vhodné pro každého investora. Informace zde uvedené neberou v úvahu situaci jednotlivých investorů, jejich finanční situaci, cíle nebo potřeby. Využití jakýchkoli informací zde uvedených je výlučně věcí uvážení a odpovědnosti investora. Investor by měl před případným investičním rozhodnutím vždy zohlednit svoje odborné znalosti a zkušenosti v oblasti investic, finanční zázemí a investiční cíle.

Společnost upozorňuje, že výkonnost investičního nástroje dosažená v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Návratnost původně investované částky není zaručena. Údaje o výkonnosti investičních nástrojů jsou založeny na hrubé výkonnosti investičních nástrojů. Na celkovou výkonnost mají významný vliv poplatky placené investorem za poskytnuté investiční a jiné služby. Výnosy z investičních nástrojů podléhají dani z příjmu, přičemž za zdanění odpovídá sám investor. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech investora a může se měnit. V případě investičních nástrojů denominovaných v cizích měnách může výnos kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu (měnové riziko).

Společnost upozorňuje, že s investicemi na kapitálovém trhu je spojena celá řada rizik. Bližší informace o jednotlivých investičních službách, investičních nástrojích, rizicích s nimi spojených a možných zajištěních proti nim jsou uvedeny na internetových stránkách Společnosti www.okklient.cz a obhospodařovatele jednotlivých investičních fondů.

Kontakty

CENTRÁLA

OK KLIENT a.s.
Jihlavská 796/7a
625 00 Brno

Telefon: +420 549 211 217
E-mail: [obfuscate_1_|99|105|98|102|56|110|107|101|103|99|96|106|107|38|98|122]

Sociální média
 

BROKER POOL

Ing. Ondřej Vaverka
Telefon: +420 724 432 112
E-mail: [obfuscate_1_|105|105|96|105|93|105|46|112|92|112|96|110|98|89|63|111|101|102|102|100|97|101|108|45|99|116]

SÍDLO

OK KLIENT a.s.
IČO: 291 85 114
Mánesova 3014/16
612 00 Brno

Sociální média
 

Kontaktujte nás