Přihlášení do interní sekce

Pravidla řízení střetu zájmů

1. Úvodní ustanovení

Investiční zprostředkovatel OK KLIENT a.s., IČ: 291 85 114, se sídlem Brno - Královo Pole, Mánesova 3014/16, PSČ 612 00,
Česká republika (dále jen „Společnost“) v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“) uplatňuje následující pravidla pro zjišťování a řízení střetu zájmů ve
Společnosti (dále jen „Pravidla řízení střetu zájmů - investice“).
 
Tento dokument obsahuje hlavní zásady a postupy při zjišťování a řízení střetu zájmů v rámci Společnosti, jakož i osob,
které jsou se Společností majetkově nebo jinak propojeny, a to zejména pro identifikaci možných střetů zájmů,
zamezení vzniku střetů zájmů a případné řízení vzniklých střetů zájmů.
 
Cílem Pravidel řízení střetu zájmů - investice je, aby při poskytování investičních služeb Společností nedocházelo
k poškozování zájmů zákazníků a potenciálních zákazníků Společnosti, případně jiných osob.

2. Případy střetu zájmů ve Společnosti

Pravidla řízení střetu zájmů - investice obsahují pravidla pro zjišťování a řízení střetu zájmů mezi:
 • (i) Společností, jejími vedoucími osobami a jejími zaměstnanci a (ii) zákazníky Společnosti nebo jejími potenciálními zákazníky;
 • (i) osobami, které jsou se Společností majetkově či personálně propojeny (včetně jejich vedoucích osob) a (ii) zákazníky Společnosti nebo jejími potenciálními zákazníky;
 • (i) osobami patřícími do skupiny se Společností, osobami vykonávajícími část činností Společnosti na smluvním základě (outsourcing) a osobami zastupujícími Společnost a (ii) zákazníky Společnosti nebo jejími potenciálními zákazníky;
 • zákazníky nebo potenciálními zákazníky Společnosti navzájem.

3. Základní předpoklady pro efektivní řízení střetu zájmů

V rámci efektivního řízení střetu zájmů Společnost:
 • má nastavenou takovou organizační strukturu Společnosti, že dochází k personálnímu oddělení jednotlivých organizačních útvarů takovým způsobem, který efektivně zamezuje nežádoucímu toku informací a jejich případnému zneužití (čínské zdi);
 • zajišťuje funkční a organizační nezávislost jednotlivých organizačních útvarů, které mají dostatečné materiální a organizační podmínky pro objektivní výkon své činnosti;
 • v rámci systému vnitřní kontroly zajišťuje průběžnou kontrolu (compliance) osob poskytujících investiční služby jménem Společnosti.

4. Zjišťování a řízení střetu zájmů

Při zjišťování a posuzování střetu zájmů Společnost bere v úvahu, zda Společnost nebo osoba uvedená v článku 2
tohoto vnitřního předpisu:
 • může získat finanční prospěch nebo se vyhnout finanční ztrátě na úkor zákazníka;
 • má odlišný zájem na výsledku služby poskytované zákazníkovi nebo na výsledku zprostředkovaného obchodu pro zákazníka od zájmu tohoto zákazníka;
 • má motivaci upřednostnit zájem zákazníka před zájmy jiného zákazníka;
 • podniká ve stejném oboru jako zákazník;
 • dostává nebo dostane od jiné osoby, než je zákazník, tzv. pobídku (viz. níže) v souvislosti se službou zákazníkovi a tato pobídka nepředstavuje obvyklou úplatu za poskytovanou službu.
Pokud střet zájmů nelze odvrátit, Společnost upřednostní vždy zájmy zákazníka před zájmy vlastními nebo zájmy osob,
které jsou se Společností majetkově nebo jinak propojeny. Pokud dojde ke střetu zájmů mezi zákazníky navzájem, zajistí 
Společnost spravedlivé řešení pro tyto zákazníky. V případě, že spravedlivé řešení nelze zajistit, může zákazníkovi
odmítnout provedení služby.
 
Pokud ani přes přijatá opatření nelze spolehlivě zamezit nepříznivému vlivu střetu zájmů na zájmy zákazníka, sdělí
Společnost před poskytnutím investiční služby zákazníkovi informace o povaze nebo zdroji střetu zájmů. Společnost
poskytne zákazníkovi informace o povaze nebo zdroji střetu zájmů na trvalém nosiči informací (písemně, elektronicky)
způsobem a v rozsahu, který zohlední povahu zákazníka a umožní mu řádně vzít v úvahu střet zájmů související s
investiční službou Společnosti, přičemž zákazník má možnost učinit kvalifikované rozhodnutí, zda využije investiční
služby nabízené Společností či nikoli.

5. Řízení podstatného střetu zájmů

V rámci systému vnitřní kontroly Společnost zjišťuje okolnosti, které ve vztahu ke konkrétním investičním službám a
činnostem, které poskytuje Společnost nebo jiná osoba jejím jménem, mohou vést ke střetu zájmů, který představuje
podstatné nebezpečí poškození zájmů zákazníka (dále též „Podstatný střet zájmů“).
 
Společnost zabezpečuje, že pracovníci Společnosti, kteří se podílejí na výkonu služeb, se kterými je spojen Podstatný
střet zájmů, vykonávají svou činnost s takovou mírou nezávislosti, která je přiměřená charakteru, rozsahu a složitosti
činností Společnosti a závažnosti nebezpečí poškození zájmů zákazníků.
5.1. Postupy pro řízení podstatného střetu zájmů
 • postupy k zamezení nebo kontrole výměny informací mezi pracovníky, pokud je s informacemi spojeno nebezpečí střetu zájmů a pokud by výměna informací mohla poškodit zájmy zákazníka,
 • nezávislá kontrola pracovníků, kteří se podílejí na poskytování služeb zákazníkům,
 • zamezení přímé vazby mezi odměnou pracovníka a odměnou či příjmy jiného pracovníka, pokud ve vztahu těchto činností může vzniknout střet zájmů,
 • opatření, která zabraňují možnosti vykonávání neoprávněného nebo nedůvodného vlivu na způsob, kterým pracovník zabezpečuje poskytování investičních služeb,
 • opatření, která zamezí pracovníkovi, aby se podílel na poskytování investiční služby, pokud by přitom mohlo dojít k ohrožení řádného řízení střetu zájmů, nebo zajistí kontrolu této činnosti tak, aby k ohrožení řádného řízení střetu zájmů nedocházelo,
 • další opatření k zamezení střetu zájmů, pokud to budou konkrétní situace nebo pracovní postupy vyžadovat. Společnost prostřednictvím osoby pověřené výkonem compliance vede evidenci poskytnutých investičních služeb, ze kterých vznikl nebo může vzniknout Podstatný střet zájmů. Náležitosti evidence tvoří přílohu příslušného vnitřního předpisu Společnosti.

6. Hlavní případy střetu zájmů

Střet zájmů je v rámci Společnosti spojen s investiční službou přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních
nástrojů. Uvedená služba v případě Společnosti spočívá především ve zprostředkování uzavření smluv mezi zákazníkem
a finanční institucí (např. investiční společností, obchodníkem s cennými papíry), jejichž předmětem je investiční služba
(dále jen „Smlouva o nákupu cenných papírů“).
 
Součástí této služby není poskytování investičního poradenství ve smyslu ust. § 4 odst. 5 ZPKT.
 
A) V souvislosti s poskytováním výše uvedených investičních služeb může docházet ke střetu zájmů Společnosti a
zákazníka, pokud je Společnost, pracovník Společnosti nebo osoba, která je s ní majetkově nebo jinak
propojena, motivována k distribuci investičních nástrojů, které jsou předmětem její služby. Jedná se především o
situace, kdy má Společnost uzavřenu smlouvu o distribuci investičních nástrojů s finanční institucí.
 
Jedná se o případ střetu zájmů, kterému Společnost nemůže efektivně předcházet a informuje o této
skutečnosti zákazníka.
 
Společnost před uzavřením Smlouvy o nákupu cenných papírů upozorňuje zákazníka, že Společnost a její někteří
pracovníci jsou odměňování z odměny (vstupní poplatek, poplatek za správu – management fee, poplatek
emitenta) placené zákazníkem/emitentem investičního nástroje spolupracující finanční instituci (např.
obchodníkovi s cennými papíry, investiční společnosti). Podrobné informace o uvedeném střetu zájmů a výši
provize placené těmto osobám sdělí Společnost na žádost zákazníka. 
 

Pobídky

7. Definice pobídky

Specifickým případem střetu zájmů jsou tzv. pobídky. Společnost nesmí při poskytování investičních služeb přijmout,
nabídnout nebo poskytnout poplatek, odměnu nebo nepeněžitou výhodu, která může vést k porušení povinnosti
Společnosti jednat kvalifikovaně, čestně, spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníků.
 
Společnost přistupuje k řízení pobídek stejným způsobem jako u jiných střetů zájmů. To znamená, že Společnost
zajišťuje identifikaci pobídek, činí opatření proti jejich vzniku a případně provádí jejich efektivní řízení.
 
Společnost v obecné rovině rozlišuje tyto kategorie pobídek, které smí poskytovat nebo přijímat.
 
 1. Zákaznické pobídky (přípustné bezpodmínečně)
  Pobídky, které jsou hrazeny zákazníkem, za zákazníka nebo jsou vypláceny zákazníkovi.
 2. Provozní pobídky
  Pobídky, které umožní poskytování investičních služeb, nebo které jsou pro tento účel nutné a které jsou přípustné v případě, že jejich povaha není v rozporu s povinností jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníka.
 3. Ostatní pobídky
  Pobídky hrazené třetí straně či pro třetí stranu nebo poskytované třetí stranou či za třetí stranu, které jsou přípustné v návaznosti na splnění následujících kumulativních podmínek.
  1. Zákazník byl před poskytnutím investiční služby jasně, srozumitelně a úplně informován o existenci a povaze pobídky a výši nebo hodnotě pobídky nebo způsobu jejího výpočtu, pokud je nelze zjistit předem.
  2. Pobídka přispívá ke zlepšení kvality poskytované služby.
  3. Pobídka není v rozporu s povinností Společnosti jednat v nejlepším zájmu zákazníka.

Společnost vede seznam konkrétních pobídek, přičemž na žádost zákazníka sdělí podrobnosti k jednotlivé pobídce.

Vnitřní plnění v rámci Společnosti, které zahrnuje např. odměňování zaměstnanců, vybavení pobočky apod., není

pobídkou. Přijetí nebo poskytnutí pobídky pracovníky Společnosti mimo tento vztah se přičítá Společnosti.

8. Formy konkrétních pobídek ve Společnosti

V konkrétní podobě Společnost přijímá následující pobídky.
 
A) Veškeré poplatky či provize hrazené Společnosti finanční institucí (např. investiční společností, obchodníkem
s cennými papíry) za zprostředkování uzavření Smlouvy o nákupu cenných papírů (podíl ze vstupního poplatku,
podíl z manažerského poplatku, podíl z poplatku emitenta) a následných pokynů k nákupu či prodeji investičních
nástrojů.
Jedná se o „ostatní pobídky“ přípustné ve smyslu článku 7, bod 3) tohoto dokumentu.
B) Veškeré náklady související s poskytováním investičních služeb zákazníkům Společnosti, které hradí Společnost
třetím stranám.
Jedná se o „provozní pobídky“ přípustné ve smyslu článku 7, bod 2) tohoto dokumentu.
 
V Brně, dne 1. 7. 2015
 
OK KLIENT a.s.