Soubory cookies nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookies. Způsob zpracování cookies můžete změnit v nastaveních internetového prohlížeče.

Přihlášení do interní sekce

Pravidla řízení střetů zájmů

I. Úvodní ustanovení

1. Předmět a cíl vnitřního předpisu

Společnost OK KLIENT a.s., se sídlem Mánesova 3014/16, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ: 29185114 (dále jen „Společnost“) jako investiční zprostředkovatel ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“) a zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPS“); samostatný zprostředkovatel pojištění ve smyslu zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (dále jen „ZDPZ“); samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru ve smyslu zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoSÚ“) a ve smyslu příslušných úředních sdělení ČNB uplatňuje následující pravidla pro zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti (dále jen „Pravidla řízení střetu zájmů“).

Tento vnitřní předpis obsahuje hlavní zásady a postupy při zjišťování a řízení střetu zájmů v rámci Společnosti, jakož i osob, které jsou se Společností majetkově nebo jinak propojeny, a to zejména pro identifikaci možných střetů zájmů, zamezení vzniku střetů zájmů a případné řízení vzniklých střetů zájmů.

Cílem Pravidel řízení střetu zájmů je, aby při poskytování investičních služeb, distribuci doplňkového penzijního spoření, zprostředkování pojištění, zprostředkování spotřebitelského úvěru Společností nedocházelo k poškozování zájmů zákazníků a potenciálních zákazníků Společnosti, případně třetích osob (např. spolupracujících finančních institucí, aj.).

Aktuální Pravidla řízení střetu zájmů jsou uveřejněna na internetových stránkách Společnosti.

Představenstvo Společnosti ve spolupráci s osobou pověřenou výkonem compliance nejméně jednou ročně přezkoumává Pravidla řízení střetu zájmů a přijme vhodná opatření k nápravě případných nedostatků.

 

Definice některých pojmů

• „Vázaným zástupcem“ se rozumí vázaný zástupce ve smyslu ZPKT; ZDPS; ZDPZ; ZoSÚ

• „Zaměstnancem“ se rozumí osoba, která je se Společností v pracovněprávním vztahu (pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti) nebo jiném podobném vztahu.

Tento vnitřní předpis je určen všem zaměstnancům, Vázaným zástupcům, případně statutárním zástupcům a zaměstnancům Vázaných zástupců, a dalším osobám spolupracujícím se Společností (dohromady dále též „Pracovníci“).

 

2. Případy střetu zájmů ve Společnosti

Pravidla řízení střetu zájmů obsahují pravidla pro zjišťování a řízení střetu zájmů mezi:

- (i) Společností, jejími společníky, statutárními zástupci, Zaměstnanci a Vázanými zástupci a (ii) zákazníky a potenciálními zákazníky Společnosti;

- (i) osobou, která ovládá Společnost, je ovládána Společností nebo osobou ovládanou stejnou osobou jako Společnost, a jejich statutárními zástupci a zaměstnanci, případně vázanými zástupci a (b) zákazníky a potenciálními zákazníky Společnosti;

- (i) osobami vykonávajícími část činností Společnosti na základě smlouvy o externím zajištění služeb (outsourcing) a (ii) zákazníky a potenciálními zákazníky Společnosti;

- zákazníky nebo potenciálními zákazníky Společnosti navzájem.

 

II. Postupy pro zjišťování a řízení střetu zájmů

3. Zjišťování střetu zájmů

Při zjišťování a posuzování střetu zájmů Společnost bere v úvahu, zda Společnost nebo osoba uvedená v článku 2 tohoto vnitřního předpisu při poskytování finančních služeb:

- má odlišný zájem na výsledku služby nebo zprostředkovaného obchodu od zájmu zákazníka či potenciálního zákazníka;

- má zájem na výsledku služby nebo zprostředkovaného obchodu, který má potenciál ovlivnit výsledek na úkor zákazníka;

- může získat finanční prospěch nebo se vyhnout finanční ztrátě na úkor zákazníka;

- má finanční či jinou pobídku upřednostnit zájem jiného zákazníka nebo skupiny zákazníků před zájmy daného zákazníka;

- podniká ve stejném oboru jako zákazník;

- dostává nebo dostane v souvislosti se službou, která je poskytována zákazníkovi, od třetí osoby pobídku v podobě peněžních či nepeněžních výhod nebo služeb;

- se významně podílí na řízení nebo vývoji pojistných produktů s investiční složkou, zejména v případě, že tato osoba má vliv na cenu těchto produktů nebo jejich distribuční náklady.

Všechny organizační útvary a Pracovníci Společnosti jsou povinni se podílet na zjišťování a řízení střetu zájmů a v případě, že hrozí nebo nastal střet zájmů, jsou povinni informovat o této skutečnosti představenstvo Společnosti a osobu pověřenou výkonem compliance.

Pokud střet zájmů nelze odvrátit, Společnost upřednostní vždy zájmy zákazníka před zájmy vlastními nebo zájmy osob uvedených v článku 2 tohoto vnitřního předpisu. Pokud dojde ke střetu zájmů mezi zákazníky navzájem, zajistí Společnost spravedlivé řešení pro tyto zákazníky. V případě, že spravedlivé řešení nelze zajistit, může zákazníkovi odmítnout provedení služby.

 

4. Postupy k omezení možnosti střetu zájmů

Společnost má stanoveny a průběžně aktualizuje účinné postupy k omezení možnosti střetu zájmů, které odpovídají její velikosti a organizační struktuře a povaze, rozsahu a složitosti její činnosti a riziku poškození zájmů zákazníků. Tyto postupy jsou upraveny zejména v tomto a souvisejících vnitřních předpisech Společnosti.

Společnost, která tvoří součást skupiny OK HOLDING, v těchto postupech zohlední také okolnosti, jež mohou vyvolat střet zájmů v důsledku struktury a podnikatelských činností dalších členů skupiny.

V rámci efektivního řízení střetu zájmů Společnost:

- ve vztahu ke konkrétním finančním službám poskytovaným Společností specifikuje okolnosti, které představují nebo mohou vyvolávat střet zájmů, který s sebou nese riziko poškození zájmů jednoho nebo více zákazníků;

- definuje postupy a opatření, které jsou potřeba přijmout pro efektivní předcházení a řízení střetů zájmů; aby nedocházelo k poškození zájmů zákazníka;

- má nastavenou takovou organizační strukturu Společnosti, kdy dochází k personálnímu oddělení jednotlivých organizačních útvarů Společnosti (čínské zdi, zákaz souběhu některých funkcí1), které efektivně zamezují nežádoucímu toku informací a jejich případnému zneužití vedoucímu k poškození zájmů jednoho nebo více zákazníků;

- zabraňuje případně omezuje možnosti třetích osob (např. spolupracujících finančních institucí) vykonávat neoprávněný nebo nedůvodný vliv na způsob, kterým Pracovníci zabezpečují poskytování finančních služeb2;

1Vnitřní předpis Společnosti „Organizační řád“

2Vnitřní předpis Společnosti „Pravidla odměňování“

- v rámci systému vnitřní kontroly zajišťuje dohled a průběžnou kontrolu (mj. osoby pověřené výkonem compliance) Pracovníků nabízejících a poskytujících finanční služby jménem Společnosti3;

- stanovuje zásady přijímání a poskytování darů či jiných výhod jasně vymezující, za jakých podmínek lze přijímat nebo poskytovat dary a výhody a jak postupovat při přijímání a poskytování darů a výhod;

- má ve vnitřních předpisech nastaveny postupy k zamezení a kontrole výměny informací mezi osobami uvedeným v článku 2 tohoto vnitřního předpisu, které vykonávají činnosti, které s sebou nesou riziko střetu zájmů, pokud by výměna informací mohla poškodit zájmy jednoho nebo více zákazníků;

- zamezuje přímé vazbě mezi platbami, včetně odměn, určenými osobám uvedeným v článku 2 tohoto vnitřního předpisu, které se zabývají jednou činností a platbami, včetně odměňování, určenými jiným osobám uvedeným v článku 2 tohoto vnitřního předpisu, které se zabývají primárně jinou činností, pokud z těchto činností může vzniknout střet zájmů4;

- předchází, případně provádí kontrolu souběžného či postupného zapojení osob uvedených v článku 2 tohoto vnitřního předpisu do činností souvisejících s poskytováním finančních služeb, pokud toto zapojení může být na újmu řádného řízení střetu zájmů.

 

5. Sdělování střetu zájmů

Společnost se primárně snaží předcházet vzniku střetu zájmů přijetím organizačních a administrativních opatření.

Společnost nesmí nadměrně spoléhat na sdělování střetů zájmů zákazníkům, namísto přijetí organizačních a administrativních opatření, které budou efektivně předcházet jejich vzniku. Nadměrné spoléhání na sdělování střetů zájmů zákazníkům, jako krajní opatření k řízení střetu zájmů, se považuje za nedostatek postupů Společnosti k omezení možnosti střetu zájmů.

Sdělování střetů zájmů zákazníkům je opatřením, které se využije pouze v případech, kdy opatření přijatá Společností za účelem předcházení a řízení střetu zájmů nestačí k tomu, aby s přiměřenou jistotou zajistila, že bude zabráněno riziku poškození zájmů zákazníků.

V těchto případech je Společnosti povinna před poskytnutím finanční služby zákazníka o střetu zájmů informovat. Sdělení obsahuje:

- informaci, že organizační a administrativní opatření zavedená Společností k předcházení nebo řízení daného střetu zájmů nejsou dostatečná k tomu, aby s přiměřenou jistotou zajistila, že rizikům poškození zájmů zákazníka bude zabráněno;

- konkrétní popis daného střetů zájmů, který vzniká při poskytování finančních služeb;

- vysvětlení obecné povahy a zdroje střetu zájmů;

- vysvětlení rizik, která pro zákazníka v důsledku střetů zájmů vznikají a opatření přijatých ke zmírnění rizik.

Informace jsou poskytnuty dostatečně podrobně, aby zákazník mohl o finanční službě, při níž střety zájmů vznikají, učinit informované rozhodnutí. Společnost poskytne zákazníkovi informace na trvalém nosiči informací (písemně, elektronicky), případně na internetových stránkách Společnosti.

 

6. Škodlivý střet zájmů

Společnost prostřednictvím osoby pověřené výkonem compliance průběžně vede evidenci poskytnutých finančních služeb, činností a dalších situací (investice, pojištění), ze kterých vznikl nebo může vzniknout střet zájmů, který s sebou nese riziko poškození zájmů jednoho nebo více zákazníků (škodlivý střet zájmů). Formulář evidence tvoří přílohu tohoto vnitřního předpisu.

Osoba pověřená výkonem compliance průběžně, nejméně však jednou ročně, poskytuje vedení společnosti písemnou zprávu o stavu evidence škodlivých střetu zájmů.

3Vnitřní předpis Společnosti „Pravidla vnitřní kontroly“

4Vnitřní předpis Společnosti „Pravidla odměňování“

 

7. Hlavní případy střetu zájmů

Střet zájmů je v rámci Společnosti spojen s následujícími službami:

7.1. Investiční služby

INVESTIČNÍ SLUŽBA - PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ K INVESTIČNÍM NÁSTROJŮM (investiční zprostředkování)

Uvedená služba v případě Společnosti spočívá zejména ve zprostředkování uzavření smluv mezi zákazníkem a finanční institucí (např. obchodníkem s cennými papíry či investiční společností), jejichž předmětem je obstarání nákupu investičních nástrojů (dále jen „Smlouva o nákupu cenných papírů“).

A) V souvislosti s poskytováním výše uvedené investiční služby může docházet ke střetu zájmů Společnosti a zákazníka, pokud je Společnost, Pracovník Společnosti nebo osoba, která je s ní majetkově nebo jinak propojena, motivována k distribuci investičních nástrojů. Jedná se především o situace, kdy má Společnost uzavřenu smlouvu o distribuci investičních nástrojů s finanční institucí.

Jedná se o případ střetu zájmů, o kterém Společnost informuje o zákazníka.

Společnost před uzavřením Smlouvy o nákupu cenných papírů upozorňuje zákazníka, že Společnost a její Pracovníci jsou odměňováni z odměny (vstupní poplatek, poplatek za správu, poplatek emitenta, aj.) placené zákazníkem/emitentem investičního nástroje spolupracující finanční institucí (např. obchodníkovi s cennými papíry, investiční společnosti) a informuje ho o výši případně způsobu určení výše odměny. Podrobné informace o uvedeném střetu zájmů a výši provize placené těmto osobám sdělí Pracovník Společnosti na žádost zákazníka.

O přijatých pobídkách je Společnost rovněž povinna informovat zákazníka zpětně5.

Společnost řídí tento střet zájmů důsledným dodržováním pravidel odborné péče při poskytování investičních služeb zákazníkům, kdy základním předpokladem je řádné vyhodnocení a dodržování investičního profilu zákazníka a dodržováním interních pravidel Společnosti pro odměňování Pracovníků Společnosti. Jedná se o případ střetu zájmů, kterému nejde zcela zamezit, přičemž o této skutečnosti Společnost informuje zákazníka.

Pracovníci Společnosti musí vždy doporučovat zákazníkovi nejvhodnější investiční nástroje z pohledu jeho investičního profilu. Za podstatné porušení povinnosti Pracovníka je považováno doporučení nevhodného investičního nástroje, za jehož doporučení a následné zprostředkování má Pracovník vyšší provizi ve srovnání s jinými investičními nástroji.

O přijatých pobídkách je Společnost rovněž povinna informovat zákazníka zpětně.

 

7.2. Distribuce doplňkového penzijního spoření

V souvislosti s nabízením a zprostředkováním doplňkového penzijního spoření dochází ke střetu zájmů Společnosti a zákazníka (účastník DPS), kdy je Společnost motivována k distribuci smluv o doplňkovém penzijním spoření na základě smlouvy o obchodním zastoupení uzavřené s penzijní společností.

Jedná se o případ střetu zájmů, o kterém Společnost informuje o zákazníka.

5Vnitřní předpis Společnosti „Pravidla jednání se zákazníky – investice“

Společnost před uzavřením smlouvy o doplňkovém penzijním spoření upozorňuje zákazníka, že Společnost a její někteří Pracovníci jsou odměňováni penzijní společností, pro kterou Společnost zprostředkovala uzavření smlouvy o doplňkovém penzijním spoření, a současně sděluje zákazníkovi maximální výši odměny stanovené právním předpisem.

„Výše odměny Společnosti placené penzijními společnostmi za nabízení a zprostředkování doplňkového penzijního spoření a související činnosti nesmí překročit 7 % průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlašované Ministerstvem práce a sociálních věcí za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů za uzavření jedné smlouvy o doplňkovém penzijním spoření.“

Společnost a její Pracovníci nejsou oprávněni přijímat za zprostředkování smlouvy o doplňkovém penzijním spoření jakékoliv další odměny od penzijních společností nebo s nimi propojených osob (viz. níže pobídky).

 

7.3. Zprostředkování pojištění

V souvislosti se zprostředkováním pojištění dochází ke střetu zájmů Společnosti a zákazníka, kdy je Společnost motivována ke zprostředkování pojistné smlouvy na základě smlouvy uzavřené s pojišťovnou která ji opravňuje k provizi za zprostředkování pojistné smlouvy.

Jedná se o případ střetu zájmů, o kterém Společnost informuje o zákazníka.

Společnost, která je současně investičním zprostředkovatelem oprávněným poskytovat investiční služby a zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření, řídí střety zájmů související s jejím postavením pojišťovacího zprostředkovatele, který je oprávněn nabízet a zprostředkovávat zákazníkům investiční životní pojištění.

Pokud je na základě zhodnocení požadavků a potřeb zákazníka při zprostředkování pojištění zřejmé, že zákazník zamýšlí zhodnotit své volné finanční prostředky, je nezbytné zajistit, aby byl informován o všech typech finančních produktů odpovídajících jeho požadavkům, jejichž sjednání Společnost zprostředkovává (investiční služby x DPS x jiné).

Informace by měla vždy obsahovat srovnání finančních produktů v podstatných parametrech, aby zákazník mohl učinit informované rozhodnutí.

 

7.4. Zprostředkování spotřebitelského úvěru

V souvislosti se zprostředkováním spotřebitelského úvěru dochází ke střetu zájmů Společnosti a zákazníka, kdy je Společnost motivována ke zprostředkování smlouvy o úvěru na základě smlouvy uzavřené s poskytovatelem úvěru, která ji opravňuje k provizi za zprostředkování spotřebitelského úvěru.

Jedná se o případ střetu zájmů, o kterém Společnost informuje o zákazníka.

Společnost před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení upozorňuje zákazníka prostřednictvím vlastní dokumentace a předsmluvní dokumentace poskytovatele úvěru o přesné výši provize placené poskytovatelem Společnosti (ESIP, jiná forma).

 

8. Osobní obchody

Vzhledem k omezenému rozsahu poskytovaných investičních služeb Společností a v souladu s požadavky relevantních právních předpisů, Společnost neprovádí kontrolu Pracovníků z hlediska jejich obchodování s investičními nástroji ve smyslu ZPKT (tzv. osobní obchody), neboť objektivně nemůže docházet ke střetu zájmů Společnosti, resp. Pracovníků Společnosti, a zájmů zákazníků či potenciálních zákazníků.

 

9. Odměňování Pracovníků

Pravidla řízení střetu zájmů související s odměňováním Pracovníků Společnosti jsou podrobněji upravena zvláštním vnitřním předpisem6.

 

III. Pobídky

10. Definice pobídky

Specifickým případem střetu zájmů jsou tzv. pobídky. Společnost nesmí při poskytování finančních služeb (investice, DPS, pojištění, SÚ) přijmout, nabídnout nebo poskytnout poplatek, odměnu nebo jinou peněžitou nebo nepeněžitou výhodu (pobídku), která může vést k porušení povinnosti Společnosti jednat kvalifikovaně, čestně, spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníků nebo k porušení povinnosti řádného řízení střetu zájmů.

Pobídkou se rozumí i neobvyklá úplata za poskytovanou službu nebo jakékoli poskytnutí neopodstatněné výhody finanční, materiální nebo nemateriální povahy.

Společnost přistupuje k řízení pobídek stejným způsobem jako u jiných střetů zájmů. To znamená, že Společnost zajišťuje identifikaci pobídek, činí opatření proti jejich vzniku a případně provádí jejich efektivní řízení, přičemž zohledňuje odlišnosti právní úpravy pobídek v jednotlivých oblastech finančního zprostředkování.

Kontrola dodržování povinností souvisejících s pobídkami je součástí činnosti compliance. Dokumenty a případnou komunikaci se zákazníkem týkající se pobídek je Společnost v souladu se zvláštním vnitřním předpisem povinna uchovávat7.

 

Společnost v obecné rovině rozlišuje tyto kategorie pobídek, které smí poskytovat nebo přijímat.

1) Zákaznické pobídky (přípustné bezpodmínečně)

Pobídky, které jsou hrazeny zákazníkem, za zákazníka nebo jsou vypláceny zákazníkovi, kterému je finanční služba určena.

Neplatí pro oblast investičních služeb a zprostředkování rezervotvorného životního pojištění, kde se za pobídky nepovažuje úplata, nebo jiná peněžitá nebo nepeněžitá výhoda přijatá od zákazníka, kterému je služba určena, nebo od osoby jednající na jeho účet nebo poskytnutá zákazníkovi nebo osobě jednající na jeho účet.

2) Provozní pobídky

Pobídky, které umožní poskytování služeb, nebo které jsou pro tento účel nutné a které jsou přípustné v případě, že jejich povaha není v rozporu s povinností jednat s odbornou péčí.

Mezi tyto pobídky patří např.:

- platby za účetnictví, právní a daňové služby,

- náklady spojené s plněním povinností vůči České národní bance (správní poplatky, náklady na systém pro výkaznictví aj.) a vůči zákazníkům (tisk informačních sdělení atd.),

- poštovní a jiné poplatky za komunikaci,

- poplatky spojené s vedením účtu v bance,

- školení předepsaná právními předpisy (např. AML),

- Pojistné na pojištění odpovědnosti Společnosti.

6Vnitřní předpis Společnosti „Pravidla odměňování“

7Vnitřní předpis Společnosti „Spisový a skartační řád“

 

3) Ostatní pobídky

Ostatní pobídky, které nespadají pod provozní pobídky, hrazené třetí straně či pro třetí stranu nebo poskytované třetí stranou či za třetí stranu, které jsou přípustné v návaznosti na splnění zákonných následujících kumulativních podmínek.

a) Zákazník byl před poskytnutím služby jasně, srozumitelně a úplně informován o existenci a povaze pobídky a výši nebo hodnotě pobídky nebo způsobu jejího výpočtu, pokud je nelze zjistit předem.

b) Pobídka přispívá ke zlepšení kvality poskytované služby.

c) Pobídka není v rozporu s povinností Společnosti poskytovat služby s odbornou péčí,

Společnost vede seznam konkrétních pobídek, přičemž na žádost zákazníka sdělí podrobnosti k jednotlivé pobídce.

Vnitřní plnění v rámci Společnosti, které zahrnuje např. odměňování Pracovníků (Vázaných zástupců) vybavení pobočky apod., není pobídkou. Přijetí nebo poskytnutí pobídky Pracovníky Společnosti mimo tento vztah se přičítá Společnosti.

 

Dary a jiné výhody

Společnost a její Pracovníci mohou přijímat od třetích stran dary a jiné peněžní a nepeněžní výhody (např. dárkové poukazy, slevové kupony, zájezdy, kulturní akce, poskytnutí automobilu, mobilního telefonu,) pouze v případech, že tyto nenarušuji povinnost poskytovat finanční služby s odbornou péčí a nenarušují řádné řízení střetu zájmů. O všech nabízených darech a výhodách musí být informováno vedení Společnosti, které ve spolupráci s osobou pověřenou výkonem compliance posoudí jejich soulad se zásadami stanovenými v tomto vnitřním předpise a informuje o jejich přípustnosti Pracovníka.

Ustanovení se neuplatní na malé nepeněžité výhody, zejména v podobě marketingových a školících materiálů a vzdělávacích a společenských akcí spolupracujících finančních institucí, které nenarušují řádné řízení střetu zájmů.

Pracovník nesmí poskytovat žádné vlastní dary či jiné výhody zákazníkům. Jménem Společnosti, lze poskytovat zákazníkům pouze ty výhody a ve výši, které byly předem schváleny představenstvem Společnosti (např. odpuštění nebo sleva na vstupních poplatcích, bezplatné poskytnutí dodatečné služby či jiné výhody).

Přijetí či poskytnutí daru či výhody Pracovníkem v rozporu s výše uvedenými pravidly bude považováno za podstatné porušení pracovních povinností.

 

10.1. Pravidla přijímání a poskytování pobídek u investičních služeb

Pobídka se pro účely investičních služeb nepovažuje za přípustnou, pokud je v jejím důsledku poskytování investičních služeb zákazníkovi zaujaté nebo narušené.

Pobídka (tzv. Ostatní pobídka) je přípustná, jestliže má přispět ke zlepšení kvality poskytované služby a není v rozporu s povinností Společnosti jednat s odbornou péčí.

Pobídka slouží ke zvýšení kvality služby poskytované zákazníkovi, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:

a) pobídka je spojena s poskytnutím dodatečné služby či služby na vyšší úrovni zákazníkovi, alespoň úměrné hodnotě obdržené pobídky, zejména

- zajištěním přístupu za konkurenční cenu k široké škále investičních nástrojů, které pravděpodobně budou vyhovovat potřebám zákazníka, včetně odpovídajícího počtu nástrojů poskytovatelů investičních nástrojů z řad třetích osob, kteří nemají se Společností úzké propojení, společně buď s poskytnutím pomůcek s přidanou hodnotou, jako jsou objektivní informační zdroje, které pomáhají zákazníkovi činit investiční rozhodnutí nebo mu umožňují sledovat, modelovat a upravovat okruh investičních nástrojů, do kterých investoval, nebo s poskytováním pravidelných zpráv o výkonnosti, nákladech a úplatě, které s investičními nástroji souvisejí,

- technická, informační a administrativní podpora poskytnutá Společností zákazníkovi při obchodování s investičními nástroji, nebo finanční instituci (spolupracující OCP, investiční společnost);

Výčet možných dodatečných služeb či služeb na vyšší úrovni zákazníkovi je uveden v příloze č. 2 tohoto vnitřního předpisu.

b) pobídka není přímo prospěšná pro Společnost, její společníky nebo pracovníky, ledaže by přinášela hmotnou výhodu danému zákazníkovi. c) pobídka je odůvodněná poskytováním průběžné výhody zákazníkovi ve vztahu k průběžné pobídce.

Společnost je povinna dodržovat výše uvedené požadavky průběžně po celou dobu, kdy poskytuje nebo přijímá pobídku. V této souvislosti představenstvo Společnosti ve spolupráci s osobou pověřenou výkonem compliance vede evidenci o tom, že pobídka, kterou Společnost přijala nebo poskytla, slouží ke zvýšení kvality investiční služby poskytované zákazníkovi tak, že a) vede vnitřní seznam všech typů pobídek, které Společnost přijala od třetí osoby v souvislosti s poskytováním investičních služeb, b) zaznamenává, jak pobídky poskytnuté nebo přijaté Společností nebo pobídky, které hodlá využít, zvyšují kvalitu služeb poskytovaných zákazníkům, a c) vede záznamy o opatřeních přijatých k zajištění, že pobídka není v rozporu s povinností Společnosti jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníka. Společnost sdělí zákazníkovi informace o pobídkách přijatých od třetích osob nebo poskytnutých třetím osobám před poskytnutím investiční služby i následně8. Pokud Společnost nebyla schopna předem zjistit částku pobídky, kterou má přijmout nebo poskytnout (např. podíl na vstupním poplatku, podíl na management fee), a místo toho sdělila zákazníkovi způsob výpočtu této částky, poskytne svým zákazníkům následně také informace o přesné částce pobídky, kterou přijala či poskytla. Jestliže Společnost průběžně přijímá pobídky v souvislosti s investičními službami (např. podíl na management fee, apod.), které poskytuje zákazníkům, alespoň jednou za rok informuje každého svého zákazníka individuálně o skutečné částce plateb nebo výhod, které ve vztahu k němu přijala. Termín poskytnutí informace je 15.2 následujícího roku. Informace o přijatých pobídkách v průběhu roku by měla vždy obsahovat alespoň informaci o: - osobě poskytovatele pobídky, - poskytnuté investiční službě nebo investičním nástroji, ke kterým se pobídka vztahuje. Společnost může pověřit (outsourcing) spolupracujícího obchodníka s cennými papíry nebo investiční společnost, aby za ní splnila informační povinnost vůči zákazníkovi.

8Vnitřní předpis „Pravidla jednání se zákazníky“

 

Menší nepeněžité výhody

V souvislosti s poskytováním investičních služeb může Společnost přijímat tzv. menší nepeněžité výhody. Za menší nepeněžité výhody se považují následující výhody, jestliže jsou odůvodnitelné a přiměřené a mají takový rozsah, aby bylo pravděpodobné, že neovlivní chování Společnosti způsobem, který by poškozoval zájmy daného zákazníka:

a) informace nebo dokumenty, které se týkají investičního nástroje nebo investiční služby, které mají obecnou povahu nebo jsou přizpůsobeny požadavkům dané osoby a odrážejí situaci daného zákazníka, b) dokument od třetí osoby, který byl zadán a zaplacen emitentem, který je právnickou osobou, nebo potenciálním emitentem s cílem propagovat novou emisi tohoto emitenta, nebo v případě, že emitent uzavřel smlouvu a zaplatil třetí osobě, aby takovýto dokument průběžně vytvářela, je-li jejich vztah v dokumentu jednoznačně popsán a je-li dokument současně k dispozici veřejnosti,

c) účast na konferencích, seminářích či jiných školicích akcích zaměřených na výhody a vlastnosti konkrétního investičního nástroje nebo investiční služby,

d) pohoštění malé hodnoty nabízené během obchodního setkání nebo konference, semináře či jiné školicí akce podle písmene c), nebo e) jiné menší nepeněžité výhody, jejichž přehled uveřejní Česká národní banka na svých internetových stránkách; taková výhoda musí zvýšit kvalitu služby poskytované zákazníkovi a vzhledem k celkové úrovni výhod poskytnutých jednou osobou nebo skupinou osob je takového rozsahu a povahy, že pravděpodobně nebude mít nepříznivý vliv na plnění povinnosti Společnosti jednat v nejlepším zájmu zákazníků.

Menší nepeněžité výhody Společnost sdělí před poskytnutím investiční služby zákazníkovi obecně, jiné nepeněžité výhody ocení a sdělí samostatně.

 

Pobídky na výzkum

Společnost nepřijímá pobídky ve vztahu k výzkumu.

Výzkumem se rozumí doporučení navrhující investiční strategii ohledně jednoho nebo více investičních nástrojů nebo emitentů investičních nástrojů, včetně názoru na současnou nebo budoucí hodnotu nebo cenu těchto nástrojů, jež jsou určeny pro distribuční kanály nebo pro veřejnost.

 

10.2. Pravidla přijímání a poskytování pobídek u rezervotvorného životního pojištění

Představenstvo Společnosti ve spolupráci s osobou pověřenou výkonem compliance je povinno vždy předem posoudit, zdali konkrétní typ pobídky nebo systém pobídek přijímaných nebo poskytovaných Společnosti má škodlivý účinek na kvalitu služby poskytované zákazníkovi, a za tímto účelem provede jejich celkovou analýzu s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům, které mohou zvýšit nebo snížit riziko škodlivého účinku a k organizačním a administrativním opatřením přijatým Společností v oblasti řízení střetu zájmů, přičemž zohlední zejména následující kritéria:

a) zda pobídka nebo systém pobídek může motivovat k tomu, aby Pracovník nabízel nebo doporučil konkrétní pojistný produkt nebo konkrétní službu, přestože by mohl nabídnout zákazníkovi jiný pojistný produkt nebo službu, který by lépe odpovídal potřebám daného zákazníka;

b) zda je pobídka nebo systém pobídek založena výlučně nebo převážně na kvantitativních obchodních kritériích nebo zda plně zohledňuje vhodná kvalitativní kritéria, která odrážejí soulad s platnými právními předpisy, kvalitu služeb poskytovaných zákazníkům a spokojenost zákazníka9;

c) hodnotu vyplacené nebo přijaté pobídky v poměru k hodnotě poskytovaného produktu a služeb;

d) zda je pobídka zcela nebo převážně vyplácena při uzavření pojistné smlouvy nebo po celou dobu platnosti této smlouvy;

e) existenci vhodného mechanismu umožňujícího získat pobídku zpět v případě, že produkt zanikne nebo dojde k jeho odkupu v rané fázi, nebo v případě poškození zájmů zákazníka;

f) existenci některé formy pohyblivého nebo podmíněného limitu či koeficientu zvyšujícího hodnotu jiného druhu při dosažení určitého cíle vymezeného na základě objemu prodeje nebo hodnoty tržeb.

Uvedené principy jsou mj. zohledněny ve vnitřních předpisech upravujících odměňování Pracovníků a související provizní a smluvní dokumentaci uzavírané mezi Pracovníkem a Společností.

11. Formy konkrétních pobídek ve Společnosti

V konkrétní podobě Společnost přijímá následující pobídky.

 

A) INVESTIČNÍ SLUŽBY

Veškeré poplatky, provize (např. podíl ze vstupního poplatku, podíl z manažerského poplatku, podíl z poplatku emitenta, apod.) hrazené Společnosti třetí osobou (např. investiční společností, obchodníkem s cennými papíry). O těchto pobídkách je zákazník informován v souladu se zvláštním vnitřním předpisem Společnosti10.

PODÍL NA VSTUPNÍM POPLATKU

- pobídka je spojena s poskytnutím služby v podobě zprostředkování Smlouvy o nákupu cenných papírů, prostřednictvím které Společnost zajistí zákazníkovi přístup k nákupu investičních nástrojů, které pravděpodobně budou vyhovovat potřebám zákazníka, současně zprostředkování nákupu konkrétního investičního nástroje či nástrojů zákazníkovi a poskytnutí souvisejících služeb, činností a výhod (informační, administrativní, aj.)

PODÍL NA MANAŽERSKÉM POPLATKU

- pobídka je spojena s poskytnutím dodatečné služby resp. služby na vyšší úrovni, která spočívá v zajištěním přístupu za konkurenční cenu k široké škále investičních nástrojů, které pravděpodobně budou vyhovovat potřebám zákazníka, včetně odpovídajícího počtu nástrojů poskytovatelů investičních nástrojů z řad třetích osob, kteří nemají se Společností úzké propojení, společně buď s poskytnutím pomůcek s přidanou hodnotou, jako jsou objektivní informační zdroje, které pomáhají zákazníkovi činit investiční rozhodnutí nebo mu umožňují sledovat, modelovat a upravovat okruh investičních nástrojů, do kterých investoval, nebo s poskytováním pravidelných zpráv o výkonnosti, nákladech a úplatě, které s investičními nástroji souvisejí, případně s poskytnutím další nebo jiné dodatečné služby resp. služby na vyšší úrovni.

 

B) DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ

Odměna hrazená Společnosti penzijní společností za zprostředkování smlouvy o doplňkovém penzijním spoření.

9 Vnitřní předpis Společnosti „Pravidla odměňování“

10 Vnitřní předpis Společnosti „Pravidla investičního zprostředkování“

 

Výše této odměny Společnosti placené penzijními společnostmi za nabízení a zprostředkování doplňkového penzijního spoření a související činnosti nesmí překročit 7 % průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlašované Ministerstvem práce a sociálních věcí za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů za uzavření jedné Smlouvy o doplňkovém penzijním spoření.

O této pobídce je zákazník informován v souladu se zvláštním vnitřním předpisem Společnosti11 prostřednictvím zvláštního dokumentu Společnosti.

 

C) ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ

Za zprostředkování uzavření pojistné smlouvy a související činnosti (následná péče o pojistnou smlouvu, aj.) Společnost získává provizi od spolupracující pojišťovny (sjednatelská provize, následná provize).

O těchto pobídkách je zákazník informován v souladu se zvláštním vnitřním předpisem Společnosti12.

 

D) ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU

Za zprostředkování spotřebitelského úvěru Společnost získává provizi od spolupracujícího poskytovatele spotřebitelského úvěru.

O této pobídce je zákazník informován v souladu se zvláštním vnitřním předpisem Společnosti13 prostřednictvím zvláštního dokumentu Společnosti.

Společnost nesmí současně pobírat odměny od zákazníka a poskytovatele úvěru.

Společnost nevystupuje jako tzv. „nezávislý“ zprostředkovatel (V případě tzv. „nezávislého“ samostatného zprostředkovatele, který principiálně vykonává svoji činnost na principu jednání jménem a na účet zákazníků, nesmí takový zprostředkovatel pobírat současně odměnu od poskytovatelů, jejichž produkty zákazníkovi zprostředkovává. Nejde o individuální vztah zprostředkovatele a zákazníka na základě jedné smlouvy, ale princip fungování daného zprostředkovatele.).

Před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru nevzniká Společnosti právo na odměnu nebo jinou platbu s výjimkou práva na náhradu daní, správních poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění a účelně vynaložených nákladů na ocenění předmětu zajištění úvěru.

V případě, že Společnost vyžaduje po zákazníkovi náhradu nákladů na ocenění nemovité věci poskytnuté jako zajištění úvěru, je povinna vydat výsledek tohoto ocenění a jeho odůvodnění zákazníkovi bez zbytečného odkladu po jeho vyhotovení.

11 Vnitřní předpis Společnosti „Pravidla zprostředkování doplňkového penzijního spoření“

12 Vnitřní předpis Společnosti „Pravidla zprostředkování pojištění“

13 Vnitřní předpis Společnosti „Pravidla zprostředkování spotřebitelského úvěru“

 

IV. Závěrečná ustanovení

Tento vnitřní předpis může být aktualizován představenstvem Společnosti.

Tento vnitřní předpis je uložen v sídle Společnosti.

V Brně, dne 1.2.2019

Tento dokument ke stažení naleznete zde.

Kontakty

CENTRÁLA

OK KLIENT a.s.
Jihlavská 796/7a
625 00 Brno

Telefon: +420 549 211 217
E-mail: [obfuscate_1_|99|105|98|102|56|110|107|101|103|99|96|106|107|38|98|122]

Sociální média
 

BROKER POOL

Ing. Ondřej Vaverka
Telefon: +420 724 432 112
E-mail: [obfuscate_1_|105|105|96|105|93|105|46|112|92|112|96|110|98|89|63|111|101|102|102|100|97|101|108|45|99|116]

SÍDLO

OK KLIENT a.s.
IČO: 291 85 114
Mánesova 3014/16
612 00 Brno

Sociální média
 

Kontaktujte nás