Soubory cookies nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookies. Způsob zpracování cookies můžete změnit v nastaveních internetového prohlížeče.

Přihlášení do interní sekce

OK PORTFOLIA aneb „jak bezpečně zhodnotit úspory“

OK PORTFOLIA aneb „jak bezpečně zhodnotit úspory“

Současný stav na finančních trzích je z mnoha úhlů pohledu výjimečný. Situace, kdy věřitelé platí svým dlužníkům za to, že jim půjčují peníze, nemá v historii obdoby a je, slušně řečeno, postavená na hlavu. Nebudeme se nyní pouštět do vysvětlování příčin tohoto stavu ani spekulovat o jeho možných řešeních, pozastavme se spíše nad jeho důsledky pro nás „drobné střadatele“.
Jedním z důsledků této situace jsou aktuální úrokové sazby, které nám nabízejí banky za to, že si u nich uložíme peníze. Ve stručnosti – co dnes můžeme najít na trhu?

Tato neutěšená situace „vyhání“ prostředky klientů z bankovních produktů a ty v čím dál tím větší míře končí v investičních instrumentech.
Investování se tak, i díky dnešní situaci na finančních trzích, stává normálním způsobem zhodnocování rezerv.

okportfolia_tab kopiePokud se již rozhodneme své těžce vydělané peníze investovat, vyvstane před námi další zásadní otázka – KAM? Jak je všeobecně známo, s investováním jdou ruku v ruce investiční rizika. A že jich není málo: tržní, úrokové, kreditní, politické, měnové a další.

Někteří klienti v sobě stále chovají utkvělou myšlenku, že musí těmto atributům investic rozumět, jinak „to pro ně není“. Je to však podobné, jako bychom se báli jet do autoservisu, protože „přece nechápeme, jak naše auto funguje“. Opak je pravdou, do autoservisu, stejně jako za finančním poradcem, jdu PRÁVĚ PROTO, že tomu nerozumím. Klíčové pak je, najít ten správný servis, či finančního poradce.

V oblasti investic pomáhají finančním poradcům společnosti OK KLIENT a jejich klientům především služby našeho investičního analytika. Ten připravil tři vzorová OK PORTFOLIA, která pomáhají minimalizovat investiční rizika, a naopak maximalizovat výnos, a to konzervativní, vyvážené a dynamické.

Pro ilustraci pár informací ke konzervativnímu portfoliu:

tab_okportfolia_

 

Autor: Oskar Michl, ředitel podpory obchodu OK KLIENT a.s.

_ _ _

OK KLIENT a.s., IČO: 29185114 se sídlem: Mánesova 3014/16, Královo Pole, 612 00 Brno (dále jen „Společnost“) je investičním zprostředkovatelem ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („ZPKT“), a jako taková podléhá dozoru České národní banky, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz. Společnost může poskytovat investiční služby přijímání a předávání pokynů a investiční poradenství týkající se investičních cenných papírů a cenných papírů kolektivního investování. Veškeré informace týkající se investičních nástrojů pocházejí nebo jsou založeny na zdrojích, které Společnost považuje za důvěryhodné. Tato zpráva, pokud není výslovně uvedeno jinak, není investiční radou ve smyslu ust. § 4 odst. 5 ZPKT či investičním doporučením, analýzou investičních příležitostí nebo podobným obecným doporučením týkajícím se obchodování s investičními nástroji dle vyhlášky č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučení, ve znění pozdějších předpisů. Informace obsažené v této zprávě nepředstavují veřejnou nabídku investičních nástrojů ve smyslu ust. § 34 a násl. ZPKT ani jakoukoli jinou nabídku či výzvu vůči veřejnosti k nákupu, úpisu, prodeji či jiné dispozici s investičními nástroji. Informace zde uvedené nelze mechanicky použít k nákupům či prodejům investičních nástrojů. Využije-li investor některou informaci pro nákup, prodej nebo jinu dispozici s investičním nástrojem, činí tak výhradně na základě vlastního rozhodnutí a musí si být vědom toho, že Společnost v žádném případě neodpovídá za ztráty či škody vyplývající z těchto transakcí.

Investiční nástroje zmíněné v této zprávě nemusí být vhodné pro každého investora. Informace zde uvedené neberou v úvahu situaci jednotlivých investorů, jejich finanční situaci, cíle nebo potřeby. Využití jakýchkoli informací zde uvedených je výlučně věcí uvážení a odpovědnosti investora. Investor by měl před případným investičním rozhodnutím vždy zohlednit svoje odborné znalosti a zkušenosti v oblasti investic, finanční zázemí a investiční cíle.

Společnost upozorňuje, že výkonnost investičního nástroje dosažená v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Návratnost původně investované částky není zaručena. Údaje o výkonnosti investičních nástrojů jsou založeny na hrubé výkonnosti investičních nástrojů. Na celkovou výkonnost mají významný vliv poplatky placené investorem za poskytnuté investiční a jiné služby. Výnosy z investičních nástrojů podléhají dani z příjmu, přičemž za zdanění odpovídá sám investor. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech investora a může se měnit. V případě investičních nástrojů denominovaných v cizích měnách může výnos kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu (měnové riziko).

Společnost upozorňuje, že s investicemi na kapitálovém trhu je spojena celá řada rizik. Bližší informace o jednotlivých investičních službách, investičních nástrojích, rizicích s nimi spojených a možných zajištěních proti nim jsou uvedeny na internetových stránkách Společnosti www.okklient.cz a obhospodařovatele jednotlivých investičních fondů.

Kontakty

CENTRÁLA

OK KLIENT a.s.
Jihlavská 796/7a
625 00 Brno

Telefon: +420 549 211 217
E-mail: [obfuscate_1_|99|105|98|102|56|110|107|101|103|99|96|106|107|38|98|122]

Sociální média

         

casf

BROKER POOL

Ing. Ondřej Vaverka
Telefon: +420 724 432 112
E-mail: [obfuscate_1_|105|105|96|105|93|105|46|112|92|112|96|110|98|89|63|111|101|102|102|100|97|101|108|45|99|116]

SÍDLO

OK KLIENT a.s.
IČO: 291 85 114
Mánesova 3014/16
612 00 Brno

Sociální média

         

casf

Kontaktujte nás